مطالب توسط shayesteh

سخن مسئول پایه (کتاب خواندن و تاثیرات آن – قسمت ۵ – بهبود تخیل)

هرچه بیشتر بخوانید، تخیل بیشتری خواهید داشت. هر زمان که یک کتاب تخیلی بخوانید، دنیای دیگری به شما می دهد. در دنیای جدید، تخیل شما به بهترین نحو کار می کند، زیرا شما سعی می کنید همه چیز را در ذهن خود ببینید.

سخن مسئول پایه (کتاب خواندن و تاثیرات آن – قسمت ۵ – بهبود تخیل)

هرچه بیشتر بخوانید، تخیل بیشتری خواهید داشت. هر زمان که یک کتاب تخیلی بخوانید، دنیای دیگری به شما می دهد. در دنیای جدید، تخیل شما به بهترین نحو کار می کند، زیرا شما سعی می کنید همه چیز را در ذهن خود ببینید.

سخن مسئول پایه (کتاب خواندن و تاثیرات آن – قسمت ۴ – کتاب خواندن حافظه را بهبود می بخشد)

هر بار که یک کتاب را میخوانید، باید تنظیمات کتاب، شخصیت ها، زمینه ها، تاریخ ، زیرمجموعه ها و خیلی چیزهای دیگر را به خاطر داشته باشید. همانطور که مغز شما یاد می گیرد تمام اینها را به خاطر بسپارد، حافظه شما بهتر می شود.

سخن مسئول پایه (کتاب خواندن و تاثیرات آن – قسمت ۴ –کتاب خواندن حافظه را بهبود می بخشد)

هر بار که یک کتاب را میخوانید، باید تنظیمات کتاب، شخصیت ها، زمینه ها، تاریخ ، زیرمجموعه ها و خیلی چیزهای دیگر را به خاطر داشته باشید. همانطور که مغز شما یاد می گیرد تمام اینها را به خاطر بسپارد، حافظه شما بهتر می شود.

سخن مسئول پایه (کتاب خواندن و تاثیرات آن – قسمت ۲- کتاب خواندن مغز شما را بهبود می بخشد)

خواندن اثرات مثبت قوی بر مغز دارد. با تحرک ذهنی، شما می توانید از بیماری بیماری آلزایمر جلوگیری کنید.  ورزش مغز را قوی و سالم نگه می دارد. حل پازل، سودوکو ، جدول ،  خواندن کتاب ها یک راه عالی برای تمرین مغز شما است و آن را سالم نگه میدارد.

سخن مسئول پایه (کتاب خواندن و تاثیرات آن – قسمت ۲- کتاب خواندن مغز شما را بهبود می بخشد)

خواندن اثرات مثبت قوی بر مغز دارد. با تحرک ذهنی، شما می توانید از بیماری بیماری آلزایمر جلوگیری کنید.  ورزش مغز را قوی و سالم نگه می دارد. حل پازل، سودوکو ، جدول ،  خواندن کتاب ها یک راه عالی برای تمرین مغز شما است و آن را سالم نگه میدارد.