جشنواره ایران شناسی

ای وطن

ای مادر تاریخ ساز

ای مرا بر خاک تو روی نیاز

ای کویر تو بهشت

جان من عشق جاویدان من ایران من

ای ز تو هستی گرفته ریشه ام

نیست جز اندیشه ات اندیشه ام

آرشی داری به تیر انداختن دست بهرامی به شیر انداختن

کاوه آهنگری ضحاک کش پتک دشمن افکنی ناپاک کش

رخشی و رستم بر او پا در رکاب تا نبیند دشمنت هرگز به خواب مرزداران دلیرت جان به کف سرفرازان سپاهت صف به صفوطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همین جا یعنی ایران

۲۱ بهمن ماه اولین دوره جشنواره استانی در مدرسه برگزار گردید . هرکلاس در مورد یکی از استانهای کشور تحقیق انجام دادند ودر مجموع ۲۱ استان کشور به طور کامل مورد برسی قرار گرفت.