جشن برف دونه

یکشنبه ۸دی ماه جشن سه ماه پیش دبستان (برف دانه )در مدرسه با حضور اولیا برگزار شد.

برپایی نمایشگاه آثار دستی دانش آموزان و اجرای برنامه توسط دانش آموزان از برنامه های این جشن بود.