سخن مسئول پایه (کتاب خواندن و تاثیرات آن – قسمت ۶ – کلمه های جدید)

خواندن، کلمه ها و صحبت کردن شما را بهبود می بخشد. همانطور که مطالعه میکنید، با کلمات جدید، اصطلاحات، عبارات و سبک نوشتن جدید آشنا می شوید.