سخن مسئول پایه (کتاب خواندن و تاثیرات آن – قسمت ۳ –کاهش استرس)

خواندن ،اثر مثبت بر بدن نیز دارد. خواندن یک کتاب ،می تواند استرس را بهتر از پیاده روی یا گوش دادن به موسیقی از بین ببرد.