دانستنی های علمی ، کوتاه و جالب

پروانه ها با پای خود مزه را احساس میکنند .

ـ شتر در هنگام تشنگی میتواند ۹۵ لیتر آب را در کمتر از ۳
دقیقه بنوشد .

ـ تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور میمیرند بیشتر از کسانی است که سالانه ازنیش مار میمیرند.
ـ وزن اسکلت انسان بالغ ۱۳ تا ۱۵کیلوگرم است .
ـ اولین اتومبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران کرد .

ـ اولین آدامس را جان کورتیس در سال ۱۲۲۷شمسی ساخت .
ـ تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنیه چشم است .

ـ با ۳۰ گرم طلا میتوان نخی به طول ۸۱کیلومتر درست کرد .
ـ سومریها در قرن چهارم قبل از میلاد خط را اختراع کردند .

ـ یک دهم مردم جهان در جزیره ها زندگی می کنند .

ـ اولین تمبر جهان در سال ۱۸۴۰ درانگلستان به چاپ رسید .

ـ فیل بالغ در روز ۲۲۰کیلوگرم غذا و۲۰۰لیتر آب مصرف میکند .
ـ تعداد حشرات موجود در ۵/۲کیلومترمربع زمین کشاورزی از انسانهای موجود در کل دنیا بیشتر است.

ـ هرفرد عادی درسرخود ۹۰ تا ۱۲۰هزار رشته مو دارد.

ـ ریش انسان بالغ بر ۵ تا ۱۵هزار و یک ابرو ۴۵۰ تا۶۰۰تار مو دارد.

ـ گربه وسگ هر کدام ۵ گروه خونی دارند و انسان ۴گروه.

ـ زنبور عسل دو معده دارد: یکی برای انبار کردن عسل ویکی برای غذا.

ـ سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.

ـ در سال ۱۹۸۰بوتان تنها کشور جهان بود که تلفن نداشت.
ـ طول قد هر انسان سالم برابر ۸ وجب دست خود اوست.

ـ طول رگهای بدن انسان ۵۶۰هزار کیلومتر است.
ـ در برج ایفل ۲۵۰۰۰۰۰پیچ به کار رفته است.
ـ میزان انرزی که خورشید در یک ثانیه تولید میکند؛ برای تولید برق مورد نیاز تمامکشورهای جهان در مدت یک میلیون سال کافی است.

ـ خنده آسانتر از اخم کردن است؛ برای خندیدن انسان از ۱۷
عضله صورت وگردن استفاده می کند در حالی که برای اخم کردن از ۴۰
عضله.