انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخاب شورای دانش آموزی در تاریخ سه شنبه اول آبان ماه

شور واشتیاق بچه ها برای شرکت در انتخابات بسیار دیدنی بود .