پیش به سوی هدف

تاریخ در حال نوشته شدن و آینده در حال ساخته شدن است و ما نباید به تماشاچی بودن در صحنه زندگی و تاریخ قناعت کنیم بلکه با درایت و اراده قوی و قالب ریزی و شکل دادن به آینده شرکتی فعال داشته باشیم در اینجاست که اهمیت برنامه ریزی در آموزش و پرورش و شکل دادن به آینده آشکار می شود.

دانش آموزان موفق می توانند زمان خود را هوشمندانه مدیریت کنند و با برنامه ریزی دقیق مطالعه هدفمندی داشته باشند و از یادگیری دانش به اندازه کسب امتیازات درخشان لذت ببرند.