افتتاحیه طرح های پژوهشی

دوشنبه ۹ دی ماه افتتاحیه طرح های پژوهشی در مدرسه برگزار شد .