اردو پیش دبستان

وای چه روز خوبی ،چه روز قشنگی

یه چهار شنبه قشنگ ،یه هوای تمیز وکلی فرشته زیبا مگه از این بهترم داریم . رفتیم اردو یه تاتر زیبا وشاد به اسم اهورا وغول جزیره