گزارش سه ماه مهر،آبان و آذر پایه ششم

پایه ششم

خودآگاهی: در ابتدا فعالیت من را پیدا کنید در کلاس انجام شد که در آن دانش آموزان ۵ ویژگی خود را در آن نوشتند و در یک صندوق گذاشتند ویک دانش آموزانتخاب شد و یک برگه را انتخاب کرد و ویژگی هایی که در آن نوشته شده بود را می خواند  باید حدس می زد این ویژگی ها مربوط به کدام دانش آموز است؟  در این فعالیت بسیاری از دانش آموزان متوجه شدند که با ویژگی‌هایی که خود را معرفی کرده بودند دانش آموزان دیگر نمی توانستند آنها را بشناسد، پس مشخص می شد که در شناسایی ویژگی های مثبت و منفی خود باید کار بیشتری انجام دهند.

جدول توانایی ها و دایره هایی که مربوط به ویژگی های مختلف درسی، ورزشی و اجتماعی بود را دانش آموزان تکمیل کردند.

داستان لوبیای سحرآمیز در کلاس گفته شد، در رابطه با احترام به ویژگی های مختلف همدیگر صحبت کردند، که چگونه می توانند ویژگی های مثبت و منفی خود را بپذیرند.

همدلی کردن: در مهارت همدلی ابتدا باید افراد بتوانند احساسات مختلف را بشناسند که با دانش آموزان در رابطه با احساسات مختلف بحث و بررسی صورت گرفت.

ابتدا داستان برادر مزاحم گفته شد دانش آموزان به گروه های مختلف تقسیم شدند هر گروه داستان مورد نظر را اجرا کردند.

فعالیت یک نقاشی و دو نقاش برای دانش آموزان اجرا شد که در آن از آنها خواسته شد بدون اینکه با هم حرف بزنند ، تصمیم بگیرند موضوع نقاشی چه باشد هر کدام از گوشه ای از کاغذ سفید شروع کنند و برای خودشان یک نقاشی بکشند در جلسه بعد همان برگه را پشت و رو کردند و بدون اینکه با هم حرف بزنند با هم یک نقاشی کشیدند که باید درآن هر کدام از آنها یک خط بکشند و بگذار نفر بعدی یک خط به آن نقاشی اضافه کند، پس باید بفهمند در فکر طرف مقابلش چه می گذرد تا بتوانند نقاشی او را کامل کند از آنها پرسیده شد که کدام نقاشی همدلانه تر بوده است؟ که به نتیجه برسند که یک رابطه خوب شبیه یک نقاشی همدلانه تر است.

در فعالیت از دریچه چشم دیگران دانش آموزان خود را در موقعیت هایی قرار دادند و از آنها خواسته شد که خود را در موقعیت دو طرف ماجرا قرار دهد و دیدگاه خود را طبق آن توضیح دهند.

ارتباط موثر:  داستان تپل مهربان  برای دانش آموزان خوانده شد و یکی از موقعیت های داستان را نقاشی کشیدند و در رابطه با موضوع داستان صحبت کردند.

بازی نردبان دوستی در کلاس اجرا شد در رابطه با مفاهیم دوست یابی، دوست خوب بودن، صحبت شد در نهایت کاربرگ یک دوستی خوب یک دوستی بد را دانش آموزان انجام دادند.