گزارش مهر، آبان و آذر پایه سوم

پایه سوم

مهارت خودآگاهی: دانش آموزان در رابطه با تفاوت های فردی خود و دیگران فکر کرده و راجع به آن صحبت کردند و فعالیت پرچم من انجام شد که هر دانش آموز برای خود یک پرچم درست کرده است که نشان دهنده علاقه مندی ها، توانایی ها، سرگرمی ها،خصوصیات فردی و تفاوت هایی که با دیگران دارند را نشان داده‌اند.

فعالیت بعدی ساختن مکعب بوده است که مطابق با سرفصل کلاس درسی آنها که یاد گرفتن مکعب بوده است دانش آموزان عزیز هم مکعبی در مورد خود طراحی و درست کردند که در آن ویژگی های فردی خود را نمایش دادند.

فعالیت بعدی گفتن داستان خانه ای در برج بوده است.  دانش آموزان به گروه های مختلفی تقسیم شدند و این نمایش را اجرا کرده و در رابطه با نتیجه گیری از داستان با یکدیگر صحبت کردند.

مهارت همدلی: داستان دوست غمگین من به دانش آموزان گفته شد و دانش آموزان در رابطه با آنچه متوجه شده بودند یک نقاشی کشیدند.

دانش آموزان درفعالیت اگر نابینا باشی شرکت کردند چشم های خود را بستند و به نمایش دوستانشان دقت کردند بدون اینکه از حس بینایی استفاده کنند و دوباره نمایش اجرا شد و با استفاده از حس بینایی و نهایتاً با استفاده از مهارت همدلی نظر خود را در رابطه با کسانی که احساس بینایی ندارند گفتند.

در کاربرگ به جای همه زندگی کن خود را جای مادر، پدر، همکلاسی و معلم گذاشته و با آنها در جملات مربوط همدلی کردند.

مهارت ارتباط موثر:کتاب پاستیل های ضد قلدری در کلاس خوانده شد و دانش آموزان در رابطه با چگونگی ارتباط با افراد زورگو و قلدر راهکارهایی را یاد گرفتند و در رابطه با آن صحبت کرده و نهایتا نقاشی از آنچه که یاد گرفته بودند را کشیدند.