گزارش مهر، آبان و آذر پایه اول

پایه اول

مهارت خودآگاهی: پیدا کردن نقاط قوت و ضعف

کلاس با داستان تو چه دوست داری شروع شد شخصیت داستان علاقمندیهایی دارد، بچه ها با علاقمندی های او آشنا شدند و در فعالیت بعدی نقاشی از خود کشیدند که در این نقاشی هرکدام توضیح دادند که چه چیزهایی را دوست دارند و چه چیزهایی را دوست ندارد. در کتاب مهارت های پایه اول شخصیتی به نام توپولو وجود دارد بچه ها با این شخصیت همزاد پنداری می‌کنند. فعالیتی از علاقمندی های توپولو گذاشته شده بود که بچه ها علاقه مندی های خود را در این کاربرگ گفتند.

همدلی کردن: کلاس با داستان همه گاهی دست گل به آب می دهند شروع شد شخصیت این داستان اشتباهاتی را انجام میدهد که انتظار همدلی کردن از اعضای خانواده را داشت و دانش آموزان عزیز داستان‌هایی را طراحی کردند و نمایش دادند که در آن نیازهایشان به همدلی را بازگو کردند و دوستان آنها با بچه ها همدلی می کردند. فعالیت طراحی شده به نام توپولو غمگین است که به دلیل گم شدن مداد شروع به گریه کردن می کند دراین جا دانش آموزان یاد می‌گیرند که چگونه با دوست شان همدلی کنند.

ارتباط موثر: کلاس با کتابی به نام دست برای زدن نیست شروع شد که کتاب خوانده شد و دانش آموزان هم نمایش راجع به این کتاب را اجرا کردند و هم نقاشی هایی را کشیدند در این کتاب یاد گرفتند که با دست چه کارهایی را می توان انجام داد و چه کارهایی را نباید انجام دهند. فعالیتی طراحی شد به نام نگاه کن سرت را تکان بده وتکرار کن. برای اینکه دانش آموزان عزیز گوش دادن موثر را یاد بگیرد که چگونه می توانند به حرف دوستانشان گوش کنند و سر تکان دهند و جملات آنها را تکرار کند تا دقیقا یاد بگیرند چگونه باید هنر گوش دادن را داشته باشند.