آدرس : تجریش ، میدان قدس ، خیابان دزاشیب ، خیابان شهید افشار ، پلاک ۱

تلفن :  ۲۲۳۹۷۴۴۳ – ۲۲۳۹۷۲۳۳ – ۲۲۳۹۷۷۸۳ – ۲۲۳۹۷۹۸۹  – ۲۲۳۹۷۵۱۹

ایمیل : fereshtegan.yasin@yahoo.com